EGZAMIN ZAWODOWY „ZIMA 2021” – aktualizacja: 08.01.2021 / 13:15

Uwaga! Przebywając w Szkole bezwzględnie przestrzegamy niniejszych procedur!

Egzaminy praktyczne odbędą się w macierzystym budynku, przy ul. Jedności 9.
Egzaminy pisemne odbędą się w budynku, przy ul. Wańkowicza 26 – wtorek 12 stycznia 2021 r.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe instrukcje, o której godzinie i którymi drzwiami będziecie wchodzili do budynku Szkoły na egzaminy zawodowe.

EGZAMINY PISEMNE – 12 STYCZNIA, UL. WAŃKOWICZA 26

Budynek szkoły przy ul. Wańkowicza 26

• zdający egzamin o godzinie 10.00 kwalifikacje: EE.08 i EE.03
– wchodzą do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego), godzina 9.40
<  EE.08 i EE.03 EGZAMIN ZDAJE W SALI 13  >

• zdający egzamin o godzinie 12.00 kwalifikacje: E.06, E.13 i AU.08
– wchodzą do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego), godzina 11.20
<  EGZAMIN ZDAJĄ: E.06 i E.13 W SALI 13; AU.30 W SALI 14 oraz 15  >

• zdający egzamin o godzinie 12.00 kwalifikacje: EE.05 i EE.22
– wchodzą do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego), godzina 11.30
<  EE.05 i EE.22 EGZAMIN ZDAJE W SALI GIMNASTYCZNEJ  >

• zdający egzamin o godzinie 14.00 kwalifikacje: AU.29, EE.26
– wchodzą do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego), godzina 13.20
<  AU.29 EGZAMIN ZDAJE W SALI 15; EE.26 W SALI 14 oraz 15  >

• zdający egzamin o godzinie 14.00 kwalifikację: EE.09
– wchodzą do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego), godzina 13.30
<  EE.09 EGZAMIN ZDAJE W SALI GIMNASTYCZNEJ oraz W SALI 13  >

Szanowni Zdający, wchodzicie do szkoły wejściem B (od dziedzińca wewnętrznego) i musicie wziąć ze sobą z domu przezroczysty worek (koniecznie przez siebie podpisany!) na kurtkę oraz rzeczy osobiste. Po ich spakowaniu udajecie się do wyznaczonej szatni:

  • uczniowie zdający egzamin w sali gimnastycznej mają szatnię przy tej sali,
  • uczniowie zdający egzamin w salach: 13, 14 i 15 mają szatnię w tradycyjnym pomieszczeniu szatni szkolnej.

Prosimy nie zabierać ze sobą telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, oprócz pomocy dopuszczonych Komunikatem dyrektora CKE.

Prosimy o nie gromadzenie się w pobliżu szkoły przed podanym czasem, ale przybycie punktualnie na wyznaczone miejsce, założenie maseczek, stosowanie się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego.

UWAGA ZDAJĄCY!
OD WAS RÓWNIEŻ ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
OSÓB ZDAJĄCYCH I OBSŁUGUJĄCYCH EGZAMINY!

EGZAMINY PRAKTYCZNE – WSZYSTKIE W BUDYNKU PRZY UL. JEDNOŚCI 9

PEŁNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH – plik PDF

Budynek szkoły przy ul. Jedności 9

ZDAJĄCY EGZAMINY ZAWODOWE W ETAPIE PRAKTYCZNYM PROSZENI SĄ
O PRZYBYCIE DO SZKOŁY NA 45 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM DANEGO EGZAMINU.

Zdających egzaminy praktyczne wchodzą do szkoły przez:

WEJŚCIE C (przy bibliotece) – kwalifikacje: EE.26 i EE.22

WEJŚCIE A (główne) – kwalifikacje: E.24, E.20, E.13, E.14, AU.29, AU.30, EE.08 i EE.09

WEJŚCIE B (przy warsztatach) – kwalifikacje: EE.03 i EE.05

Szanowni Zdający, wchodzicie do szkoły WYZNACZONYM WEJŚCIEM i musicie wziąć ze sobą z domu przezroczysty worek (koniecznie przez siebie podpisany!) na kurtkę oraz rzeczy osobiste. Po ich spakowaniu udajecie się do wyznaczonej szatni:

  • uczniowie zdający egzamin w sali 4, 5, 6 i 13 mają szatnię na dole – tradycyjne pomieszczenie szatni szkolnej,
  • uczniowie zdający egzamin w sali 30 i 31 mają szatnię w sali 35,
  • uczniowie zdający egzamin w salach: 26, 27 i 28 mają szatnię w sali 31,
  • uczniowie zdający egzamin w salach: 14 i 15 mają szatnię w sali 13,
  • uczniowie zdający egzamin w sali 1 mają szatnię w korytarzu przed warsztatami szkolnymi – przygotowane wieszaki.

KOMUNIKATY CKE O DOZWOLONYCH PRZYBORACH POMOCNICZYCH:

PROCEDURY EGZAMINU ZAWODOWEGO 2021 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9:

 1. Obowiązują te same procedury bezpieczeństwa, które miały zastosowanie podczas przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji LATO 2020. Zostały one jednak zmodyfikowane i zaktualizowane na podstawie najnowszych wytycznych: CKE, MEN i GIS.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, egzaminatorzy, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery),
  • inni pracownicy szkoły m.in. odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów zdających, przedstawicieli mediów.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 8. Jeśli zdający przyniesie rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej (telefon komórkowy, okrycie wierzchnie, plecak, torebka itp.), to powinien mieć ze sobą podpisany swoim imieniem i nazwiskiem przezroczysty worek foliowy, do którego spakuje swoje rzeczy, a następnie zaniesie na czas egzaminu do wyznaczonego miejsca na terenie budynku szkolnego.
 9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów pomocniczych wymienionych w stosownych Komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – mniej niż 1 litr (obowiązuje zakaz stawiania jej na stoliku).
 11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu.
 12. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym miejscu.
 13. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić/sprawdzić konkretny rezultat pracy,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę egzaminacyjną i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 16. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, egzaminatorzy, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 17. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 metry.
 19. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 21. Zdający na teren szkoły będą wpuszczanie różnymi wejściami i o różnych godzinach, które zostały wskazane w tym dokumencie.
 22. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły przed wejściem muszą obowiązkowo skorzystać z umieszczonego tam płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk zostanie również udostępniony przed każdą salą egzaminacyjną.
 23. Wchodząc na salę egzaminacyjną, zdający okazuje dokument tożsamości, a następnie potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 24. Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 25. W przypadku egzaminu, w którym zdający korzysta z tych samych narzędzi lub przyrządów – przed skorzystaniem z nich, obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk przez zdającego z użyciem dozownika z płynem dezynfekcyjnym stojącego w sali egzaminacyjnej.
 26. Zdający podczas egzaminu pisemnego lub praktycznego modelu „D” i „DK” może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 27. Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z sal egzaminacyjnych i opuszczają szkołę drogą swojego wejścia lub inną drogą, wskazaną przez pracownika.
 28. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 29. Wjazd na parking na terenie szkoły dozwolony jest tylko dla pracowników i nauczycieli ZS nr 9 oraz egzaminatorów i członków zespołów nadzorujących z innych szkół, którzy będą nimi w ZS nr 9.

Prosimy o zapamiętanie, aby na egzamin przyjść bez telefonów komórkowych i smartwatchów, z długopisami piszącymi na czarno, z dozwolonymi (komunikatem CKE) przyborami pomocniczymi oraz z dokumentem tożsamości, w którym jest zdjęcie oraz numer PESEL.

Przypominamy, że zdający powinien mieć na egzaminie zawodowym długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania lub zaznaczania rozwiązań (odpowiedzi). Pozostałe przybory, z których decyzją CKE mogą korzystać zdający (np. kalkulator prosty), każdy zdający przynosi własne!

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM ŻYCZYMY JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższymi przepisami
oraz wytycznymi i stosowanie się do nich podczas egzaminu zawodowego!

PROCEDURA 1/06/2020 COVID-19

Procedura dotycząca higieny i dezynfekcji sal podczas egzaminów maturalnych i zawodowych na terenie ZS nr 9.

 1. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce – płyn do dezynfekcji i instrukcja postępowania znajdują się przy wejściu. Uczniowie przemieszczają się do sal z zachowaniem dystansu, po oznaczonych drogach komunikacji, mają zasłonięte usta i nos.
 2. Przed salami egzaminacyjnymi uczniowie mają dostęp do ustawionych preparatów dezynfekcyjnych.
 3. Sale egzaminacyjne są posprzątane i zdezynfekowane odpowiednimi środkami z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, blatów, krzeseł, klawiatur, włączników.
 4. Na stanowiskach egzaminacyjnych uczniowie mają do dyspozycji materiały dezynfekcyjne do samodzielnego odkażenia i dezynfekcji sprzętu komputerowego.
 5. W przerwach pomiędzy egzaminami sale będą sprzątane i zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe i podłoga przez personel obsługi. Sale mają być regularnie wietrzone.
 6. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środków dezynfekujących i procedur postępowania.
 7. Nauczyciele będą wyposażeni w środki ochrony: osłona nosa i ust oraz rękawiczki ochronne. Udzielą uczniom niezbędnych informacji dotyczących procedur związanych z COVID-19 i zasadami higieny.