Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zasady wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w wyniku „nowych” egzaminów zawodowych, określa § 10b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.05.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zmianami).

Zgodnie z treścią ww. przepisu:
Osoba, która posiada:
1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie (posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej – dających wykształcenie średnie).

Więcej informacji i druk wniosku o wydanie dyplomu lub suplementu do dyplomu – na stronie OKE Poznań…

Rozporządzenie MEN z 30 sierpnia 2019 roku w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Dz.U. 2019 poz. 1731