EGZAMIN ZAWODOWY „LATO 2021”

Szanowni Zdający Zapamiętajcie: na egzamin przychodzicie bez smartwatchy i wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, z kilkoma długopisami piszącymi na czarno, z pomocami ujętymi w komunikatach dyrektora CKE oraz z dokumentem tożsamości (w którym jest zdjęcie oraz nr PESEL). Przypomnijcie sobie procedury – zwłaszcza zmienione w związku z COVID-19.

(!) KAŻDY ZDAJĄCY OBOWIĄZKOWO (!) MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z WAŻNYMI KOMUNIKATAMI CKE DOTYCZĄCYMI SESJI EGZAMINACYJNEJ LATO 2021

< aktualizacja: 16.06.2021 / 11:58 >

BUDYNEK SZKOŁY PRZY ULICY WAŃKOWICZA

W budynku przy ulicy Wańkowicza odbywają się egzaminy pisemne – tylko we wtorek, 22 czerwca 2021 roku.

Wszystkie egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, dlatego zdający proszeni są o stosowanie przekazanych informacji i procedur.

Zdający egzamin o godzinie 14:00 powinien przyjść o godzinie 13:30, a szatnię będzie miał w sali nr 15.

UWAGA ZDAJĄCY O GODZINIE 10:00 !!!
Egzamin zdajecie w salach wymienionych poniżej i wchodzicie do budynku Szkoły wejściem „B” pod opieką nauczyciela rezerwy ZN o następujących godzinach:

 • SALA GIMNASTYCZNA I SALA NR 11 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 9:10
 • SALA NR 13 I NR 14 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 9:20
 • SALA NR 16 I NR 19 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 9:25
 • SALA NR 22 I NR 23 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 9:30
 • SALA NR 24 I NR 25 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 9:35

UWAGA ZDAJĄCY O GODZINIE 12:00 !!!
Egzamin zdajecie w salach wymienionych poniżej i wchodzicie do budynku Szkoły wejściem „B” pod opieką nauczyciela rezerwy ZN o następujących godzinach:

 • SALA GIMNASTYCZNA – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 11:20
 • SALA NR 11 I NR 13 – GODZINA WEJŚCIA DO SZKOŁY 11:35

W przypadku niesprzyjającej pogody macie przydzielone SZATNIE – według sali, w której zdajecie egzamin:

 • SALA GIMNASTYCZNA – SZATNIA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
 • SALA NR: 11, 13, 14, 16 – SZATNIA W SALI NR 15
 • SALA NR: 19, 22, 23, 24, 25 – SZATNIA W SALI NR 18

PROSZĘ O ZAPAMIĘTANIE SALI, W KTÓREJ ZDAJECIE EGZAMIN!
WIEDZA TA JEST KONIECZNA, ABY SPRAWNIE I BEZ ZAMIESZANIA ZAJĄĆ SWOJE MIEJSCE EGZAMINACYJNE.

UWAGA! ZGODNIE Z PROCEDURAMI – SPÓŹNIENI NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ NIE WEJDĄ!

BUDYNEK SZKOŁY PRZY ULICY JEDNOŚCI

Wszystkie egzaminy praktyczne odbywają się w budynku przy ulicy Jedności.

Zdający przychodzą najpóźniej 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Zdający egzamin w sali nr: 4, 5, 6, 13, 27 wchodzą wejściem A i obowiązuje ich tradycyjna szatnia szkolna.

Zdający egzamin w sali nr 1 (warsztaty) wchodzą wejściem B i obowiązuje ich szatnia na terenie warsztatów.

PROSZĘ O ZAPAMIĘTANIE SALI, W KTÓREJ ZDAJECIE EGZAMIN!
WIEDZA TA JEST KONIECZNA, ABY SPRAWNIE I BEZ ZAMIESZANIA ZAJĄĆ SWOJE MIEJSCE EGZAMINACYJNE.

UWAGA! ZGODNIE Z PROCEDURAMI – SPÓŹNIENI NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ NIE WEJDĄ!


OGÓLNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW – pobierz plik PDF

harmwww

SZKOLNE PROCEDURY EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2021

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z wyjątkiem osoby, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren Szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga niezbędnej pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający stanowczo nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, smartwatchy, maskotek itp.
 5. Jeśli zdający przyniesie rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej (telefon komórkowy, okrycie wierzchnie, plecak, torebka itp.), to musi mieć ze sobą przezroczysty worek foliowy podpisany swoim imieniem i nazwiskiem, do którego spakuje swoje rzeczy, a następnie zaniesie na czas egzaminu w wyznaczone miejsce na terenie Szkoły.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów, dozwolonych w komunikatach dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od pozostałych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą – mniejszą niż 1 litr. Obowiązuje zakaz stawiania jej na ławce/stanowisku egzaminacyjnym.
 8. Na terenie Szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia mogą w czasie przerwy opuścić budynek Szkoły i/lub oczekiwać na terenie Szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, we wskazanym miejscu.
 10. Czekając na wejście do budynku Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający bezwzględnie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 11. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych i dopiero po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia swojego miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy ławce/stanowisku egzaminacyjnym lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.
 14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich narzędzi i urządzeń.
 15. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu/kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką),
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie (co najmniej 1,5-metra).
 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed Szkołą oraz w obrębie sali egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu.
 17. Zdający na teren Szkoły mogą być wpuszczani różnymi wejściami i o różnych godzinach, które zostaną podane na tej stronie.
 18. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły, przed wejściem muszą obowiązkowo skorzystać z umieszczonego tam płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk zostanie również udostępniony przed każdą salą egzaminacyjną.
 19. Wchodząc na salę egzaminacyjną, zdający okazuje dokument tożsamości, a następnie podczas podpisywania się na liście, celem pisemnego potwierdzenia swojej obecności, korzysta wyłącznie z własnego długopisu.
 20. Losowanie numerów miejsc egzaminacyjnych przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 21. Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z sal egzaminacyjnych i opuszczają Szkołę drogą swojego wejścia.
 22. W przypadku, kiedy zdający lub osoba z zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, wtedy przewodniczący lub członek tego zespołu informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przy jednoczesnym zapewnieniu minimum 2 metrów odległości od pozostałych osób.
 23. Wjazd na parking na terenie Szkoły (ul. Wańkowicza) dozwolony jest tylko dla pracowników i nauczycieli ZS nr 9 oraz członków zespołów nadzorujących z innych szkół, którzy będą nimi w ZS nr 9.

Szanowni Zdający Zapamiętajcie: na egzamin przychodzicie bez smartwatchy i wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, z kilkoma długopisami piszącymi na czarno, z pomocami ujętymi w komunikatach dyrektora CKE oraz z dokumentem tożsamości (w którym jest zdjęcie oraz nr PESEL). Przypomnijcie sobie procedury – zwłaszcza zmienione w związku z COVID-19.


Interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt (e-mail lub Messenger FB), celem uzgodnienia terminu i godziny wizyty.

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ „COVID-19” – plik PDF

Druk upoważnienia do odbioru dokumentów od KSPplik DOCplik PDF

Celem załatwienia konkretnej sprawy, dokumenty dostarczamy wyłącznie osobiście do Kierownika Szkolenia Praktycznego. Następnie potwierdzane jest przyjęcie dokumentu, po sprawdzeniu poprawności. W przypadku błędu potwierdzenie nie jest wydawane i dokumenty wracają do interesanta.

UWAGA!!! Dostarczenie dokumentów dowolnemu pracownikowi Szkoły, nie świadczy o ich przyjęciu i realizacji przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.