O praktykach zawodowych

Niezaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

a) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,

b) nieobecności nieusprawiedliwionej pisemnie, m.in. przez zakładowego opiekuna praktyk,

c) nierozliczenia się z zakładowym opiekunem praktyk z opuszczonych zajęć lub obowiązków,

d) samowolnej zamiany miejsca / zakładu odbywania praktyki,

e) braku wymaganej dokumentacji praktyki,

f) złamania dyscypliny,

g) niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,

h) uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy,

i) niedostarczenia do szkolnego opiekuna praktyk Dziennika Praktyki Zawodowej,

j) uzyskania negatywnej oceny praktyki w szkole wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk, kierownika szkolenia praktycznego.

 

  • Ocena negatywna z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.
  • W przypadku nieobecności usprawiedliwionej tryb klasyfikacji ucznia będzie rozpatrywany indywidualnie.
  • Ocena z praktyk zawodowych jest średnią ważoną uwzględniającą ocenę przedstawiciela zakładu pracy i ocenę za prowadzenie dokumentacji w formie dziennika praktyk.