Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

 

Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

AKTYWACJA INDYWIDUALNEGO KONTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN – SIOEPKZ

Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie (w chwili zgłoszenia do systemu SIOEPKZ przez szkołę), na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej. stąd tak ważne jest dokładne podanie w deklaracji swojego adresu e-mail.

Zdający logują się w portalu zdającego:
https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

*) zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY

Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

EGZAMIN ZAWODOWY – SERWIS OKE POZNAŃ

ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN ZAWODOWY

Komunikaty i informacje OKE POZNAŃ
o wprowadzonych opłatach za egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY – SERWIS CKE


Kierownik Szkolenia Praktycznego w roku szkolnym systematycznie prowadzi szkolenia z procedur egzaminów zawodowych.