Informacje o egzaminach zawodowych

E L E K T R O N I C Z N Y   F O R M U L A R Z   D E K L A R A C J I

Formularz należy wypełnić, wydrukować (najlepiej w Google Chrome), podpisać i dostarczyć do KSP.
Według wzoru OKE, wersję elektroniczną opracowali: Rafał Traczyk i Szymon Tomczyk z klasy 3 TIB.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu.
Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY

Zdający, a w przypadku ucznia – uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

EGZAMIN ZAWODOWY – SERWIS OKE POZNAŃ

Odpłatność za egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie

komunikaty i informacje OKE POZNAŃ o wprowadzonych opłatach za egzamin zawodowy


Kierownik Szkolenia Praktycznego w roku szkolnym prowadzi szkolenia na temat procedur egzaminów zawodowych OKE. Fakt przeprowadzenia szkolenia zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

W pierwszym tygodniu września 2018 roku wszystkie klasy, których uczniowie będą zdawali egzaminy zawodowe w sesji zimowej zostali przeszkoleni i poinformowani o procedurach egzaminacyjnych OKE. Są to klasy: 4 TIA, 4 TIB, 4 A, 4 TE, 4 TOR i 3 TE. Do końca roku kalendarzowego przewidzianych jest jeszcze kilka spotkań przypominających kluczowe elementy procedur egzaminacyjnych, w każdej z klas.