Obowiązki Kierownika Szkolenia Praktycznego

W interesie ucznia jest dostarczanie dokumentów m.in. do Kierownika Szkolenia Praktycznego wraz z ich kserokopią. Na kserokopii jest potwierdzane przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędu, takie potwierdzenie nie jest wydawane.

 

Pozostawienie dokumentu bez potwierdzenia, nie świadczy o jego przyjęciu i realizacji.

Do obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie należy:

 1. współpraca z zakładami pracy przy organizacji praktyk zawodowych;
 2. opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny;
 3. monitorowanie i ocena końcowa przebiegu praktyk zawodowych;
 4. kontrola prowadzenia Dzienników Praktyki Zawodowej;
 5. opracowanie i monitorowanie realizacji Szkolnego Regulaminu Praktyk Zawodowych;
 6. współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie szkolenia praktycznego i zawodowego;
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego szkolenia praktycznego i zawodowego;
 8. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 9. wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla pracowników pedagogicznych;
 10. planowanie i koordynowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przy współpracy ze wszystkimi pracownikami Zespołu Szkół nr 9;
 11. współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 12. opracowanie planu pracy Kierownika Szkolenia Praktycznego na rok szkolny;
 13. maksymalnie dwa razy w roku składanie sprawozdań z działalności Kierownika Szkolenia Praktycznego;
 14. przestrzeganie tajemnicy służbowej i terminów realizacji opisanych zadań;
 15. publikowanie ogólnych informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym w Zespole Szkół nr 9 na stronie internetowej Kierownika Szkolenia Praktycznego pod adresem: http://ksp.zs9elektronik.pl.