ZAŁATWIANIE SPRAW W CZASIE TRWANIA EPIDEMII „COVID-19”

Interesanci niebędący aktualnie uczniami naszej Szkoły, celem uzgodnienia terminu i godziny wizyty w pierwszej kolejności proszeni są o kontakt z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego poprzez: e-mail, telefon, e-Dziennik, Messenger, Facebook itp.
Uczniowie również proszeni są o wcześniejszy kontakt, celem umówienia terminu wizyty.
Szanowni Państwo, wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo, dlatego każdy interesant musi posiadać maskę/przyłbicę, swój długopis i jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, za pomocą dozownika z płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły.

ZAPOBIEGAMY PRZEBYWANIU WIELU OSÓB W POMIESZCZENIU
PROCEDURY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W CZASIE EPIDEMII „COVID-19” – plik PDF

W celu załatwienia sprawy, wymagane dokumenty dostarczamy wyłącznie osobiście do Kierownika Szkolenia Praktycznego, wraz z ich kserokopią. Na kserokopii jest potwierdzane przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędu – potwierdzenie nie jest wydawane i dokumenty wracają do interesanta celem poprawy.

 

UWAGA! Dostarczenie dokumentów pracownikowi Szkoły nie świadczy o ich przyjęciu i realizacji przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Absolwent, który chce złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego musi dostarczyć ją Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, celem weryfikacji statusu absolwenta. Oryginał świadectwa wyłącznie do wglądu – nie jest dołączany do deklaracji.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego.


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Rafał Traczyk

adres:
Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta
75-401 Koszalin, ul. Jedności 9

telefon:
94 342 53 08 wew. 44

e-mail:
admin@zs9elektronik.pl