k s p . z s 9 e l e k t r o n i k . p l

W interesie ucznia/absolwenta jest dostarczanie dokumentów m.in. do Kierownika Szkolenia Praktycznego wraz z ich kserokopią. Na kserokopii jest potwierdzane przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędu, takie potwierdzenie nie jest wydawane.

 

Pozostawienie dokumentu bez potwierdzenia, nie świadczy o jego przyjęciu i realizacji.

 

Absolwent, który chce złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego musi dostarczyć ją Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, celem weryfikacji statusu absolwenta. Oryginał świadectwa jest wyłącznie do wglądu i będzie od razu oddany składającemu deklarację.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego.