ZAŁATWIANIE SPRAW W CZASIE TRWANIA EPIDEMII „COVID-19”

Interesanci w pierwszej kolejności proszeni są o wcześniejszy kontakt
z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego, poprzez: e-mail, e-Dziennik, Messenger, Facebook
celem precyzyjnego uzgodnienia terminu i godziny wizyty w Szkole.
Szanowni Państwo, wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo, dlatego każdy interesant musi posiadać maskę/przyłbicę, swój długopis i jest zobowiązany do dezynfekcji rąk, za pomocą dozownika z płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły.

ZAPOBIEGAMY PRZEBYWANIU WIELU OSÓB W POMIESZCZENIU
PROCEDURY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W CZASIE EPIDEMII „COVID-19” – plik PDF

W celu załatwienia sprawy, wymagane dokumenty dostarczamy wyłącznie osobiście do Kierownika Szkolenia Praktycznego, wraz z ich kserokopią. Na kserokopii jest potwierdzane przyjęcie dokumentu, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wypełnienia. W przypadku stwierdzenia błędu – potwierdzenie nie jest wydawane i dokumenty wracają do interesanta celem poprawy.

 

UWAGA! Dostarczenie dokumentów pracownikowi Szkoły nie świadczy o ich przyjęciu i realizacji przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Absolwent, który chce złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego musi dostarczyć ją Kierownikowi Szkolenia Praktycznego wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły, celem weryfikacji statusu absolwenta. Oryginał świadectwa wyłącznie do wglądu – nie jest dołączany do deklaracji.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Szkolenia Praktycznego – preferowana forma kontaktu: komunikator dziennika elektronicznego, e-mail, Facebook Messenger.